Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA
BOLAGSSTÄMMA 28 NOVEMBER 2014 i RASTA GROUP AB (PUBL), 556569-0400

Punkt 6.  Styrelsens förslag om extra utdelning

Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande verksamhet och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna dela ut en extra utdelning.

Vid årsstämman 2014-05-22 beslöts om utdelning om 6 279 026 kr varefter 178 224 990 kr balanserades i ny räkning. Styrelsen föreslår nu att den extra bolagsstämman beslutar om en efterutdelning om 0,13 kr per aktie, dvs. totalt 81 627 334 kr varefter det fria egna kapitalet uppgår till 96 597 656 kr.

Den 2 december är avstämningsdag (med två tidigare bankdagar) hos Euroclear för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske via Euroclear Sweden AB den 5 december 2014. Förslaget innebär att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag.

Göteborg i oktober 2014

Rasta Group AB

Styrelsen