Styrelsens förslag gällande utdelning på extra bolagsstämma

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA 10 OKTOBER 2014:

Styrelsens förslag om extra utdelning

Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande verksamhet och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna dela ut en extra utdelning.

Vid årsstämman 2014-05-22 beslöts om utdelning om 6 279 026 kr varefter 178 224 990 kr balanserades i ny räkning. Styrelsen föreslår nu att den extra bolagsstämman beslutar om en efterutdelning om 0,13 kr per aktie, dvs. totalt 81 627 334 kr varefter det fria egna kapitalet uppgår till 96 597 656 kr.

Göteborg i september 2014

Rasta Group AB

Styrelsen