Rekordresultat av Rasta!

Rasta Group AB (publ.) Delårsrapport januari – september 2014

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 119 409
(56 980) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 103 812 (40 661) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 83 073 (29 653) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2013.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 443 128
(420 678) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 409 912
(387 974) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 3 769 (12 578) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
30 747 (45 956) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar har under januari förvärvats Motell Ålleberg AB. Anläggningen ligger vid infarten till Falköping med utsikt mot Ålleberg i Falköpings kommun. Tillträde skedde i mitten av mars. Inom affärsområdet har även Värmlands Rasta AB förvärvats. Anläggningen ligger ca 2 mil öster om Karlstad och tillträddes i början av maj.

Inom affärsområdet hotell har hotellrörelsen, Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden, avyttrats. Tillträdet skedde 2 juni. Försäljning har skett per 11 juli av koncernföretaget som äger Grand Hotel Opera fastigheten för ca 152 mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut
På en extra bolagsstämma den 10 oktober har efter förslag från större aktieägare (ca 51% stod bakom förslaget), tagits beslut att byta handelsplats för bolagets aktie från Nasdaq First North till den Alternativa Marknaden.

VD:s kommentar
Koncernen gör ett rekordresultat

Rasta gör sitt bästa 9-månaders resultat genom tiderna efter bland annat försäljning av koncernföretaget som äger fastigheten Grand Hotel Opera. Försäljningen var ett ytterligare led i att renodla verksamheten till att fokusera på restaurangverksamhet. Vi kan fortsättningsvis konstatera att vår grundverksamhet är stabil och lönsam.

Bolaget har under året avvecklat affärsområdet Hotell, förvärvat två nya anläggningar inom serviceanläggningar samt sålt Grand Hotel Opera fastigheten i början på juli. Detta innebär att vi känner oss starkare och har stor tillförsikt inför framtiden. Försäljningen av fastigheten innebär att vi har en stabil kassa vilket ger oss möjlighet att göra fler förvärv i framtiden samt att även eventuellt kunna göra utdelningar till aktieägarna i framtiden.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har precis avverkat det tredje kvartalet som är affärsområdets starkaste. Även i år har affärsområdet levt upp till förväntningarna och ledningen är tillfreds med utvecklingen med de nya anläggningarna Rasta Falköping och Rasta Värmland. Se vidare i avsnittet om förvärv. Det ser lovande ut och det visar återigen att vi gör rätt förvärv inom affärsområdet.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler anläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam och att affärsområdet har en stabil intjäning.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 1 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten och så även i år.  Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal går åt rätt håll och ledningen har stora förhoppningar inför 2015.

2014 har dock varit ett sämre evenemangsår vilket givetvis avspeglar sig i resultatet. Under kvartal tre har det bara varit ett stort evenemang, Åbys Stora Pris på Åby Travbana. Ett normalt kvartal 3 så har Ullevi ett antal konserter, vilket brukar bidraga starkt till resultatet.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet har upphört den 2 juni på grund av avyttring.

 

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00