KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB den 27 juni 2018.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 27 juni 2018 hållit årsstämma i Klevshult.

 

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Carl Henrik Brandel, Hansjörg Lechtaler, Marita Tervaniemi, Mikael Tervaniemi och nyval av Fredrik Tervaniemi, Daniel Tervaniemi och Ulrik Svartborn.  Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.  Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående vinstmedel 162 431 098 kr balanseras i ny räkning, varav 53 126 588 kr kvarstår i överkursfond.

Valberedning
Årsstämman beslutade att avskaffa valberedningen då bolaget numera ägs till 99% av familjen Tervaniemi.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Roger Mattsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordning
För att anpassa bolagsordningen till att bolaget numera ägs till 99 % av familjen Tervaniemi hade vissa smärre ändringar föreslagits i bolagsordningen. Se hemsida www.rastagroup.se. Årsstämman röstade nej med hänvisning till att det råder en tvångsinlösenprocess av aktierna i bolaget och det är bättre att göra dessa ändringar av bolagsordningen när allt är klart med denna process.

 

För ytterligare information, kontakta
Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)
031-725 95 00