Kommuniké årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 21 MAJ 2015.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 21 maj 2015 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Carl Henrik Brandel, Hansjörg Lechtaler, Marita Tervaniemi och Tommy Marklund samt nyval av Mikael Tervaniemi och Christoffer Lundström.  Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.  Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning
Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas med 6 279 026 kr för verksamhetsåret 2014.

Ändring av bolagsordning
För att anpassa bolagsordningens bestämmelse om gränser avseende antalet aktier till den föreslagna sammanläggningen av aktier beslutade årsstämman att bolagsordningen gränser för aktier ändras enligt följande. Ny lydelse i bolagsordningen:’

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK. Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier. Endast aktier av ett aktieslag finnes.

Ändring av bolagsordningen är villkorat av att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier och att sammanläggningen genomförs.

Sammanläggning av aktier
Årsstämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till en aktie.
Beslutet om sammanläggning av aktier blir giltigt endast om samtliga aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 10 lämnar sitt samtycke.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 4 miljoner aktier.  Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv.  Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris.  Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

Bemyndigandet är villkorat av att beslutad sammanläggning av aktier genomförs.

Valberedning
Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Sune Tholin som ledamöter utsedda av större aktieägare och Stig Högsta utsedd som oberoende ledamot att utgöra valberedning till årsstämman 2016, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Övrigt
Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2014 och för marknadsförutsättningarna under 2015.

För ytterligare information, kontakta
Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)
031-725 95 20