Kommuniké årsstämma 2013

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 23 MAJ 2013.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 23 maj 2013 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Per Karlzon, Carl Henrik Brandel, Bernt Larsson, Leif Nilsson och Tommy Marklund samt nyval av Hansjörg Lechtaler.  Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.  Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning
Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas med 6 279 026 kr för verksamhetsåret 2012.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier.  Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv.  Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris.  Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

Valberedning
Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Charles Brandel som representanter för större aktieägare och som oberoende representant Stig Högsta att utgöra valberedning till årsstämman 2014, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Övrigt
Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2012 och för
marknadsförutsättningarna under 2013.

För ytterligare information, kontakta
Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)
031-725 95 20