Kommuniké årsstämma 2012

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 24 MAJ 2012.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 24 maj 2012 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Leif Nilsson och Tommy Marklund och nyval av Carl henrik Brandel.  Lars Påhlson omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om val av KPMg som revisor intill slutet av årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor skall vara Roger Mattsson

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 8.5 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.  Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning
Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier.  Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid förvärv.  Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till marknadspris.  Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

Valberedning
Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Charles Brandel som representanter för större aktieägare och som oberoende representant Hansjörg Lechtaler att utgöra valberedning till årsstämman 2012, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Övrigt
Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2011 och för marknadsförutsättningarna under 2012.