Kommuniké årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB den 24 maj 2017.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 24 maj 2017 hållit årsstämma i Göteborg.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Carl Henrik Brandel, Hansjörg Lechtaler, Marita Tervaniemi, Tommy Marklund, Mikael Tervaniemi och Christoffer Lundström.  Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.  Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas med 0,16 kr per aktie, totalt 10 046 441 kr för verksamhetsåret 2016.

Valberedning
Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Sune Tholin som ledamöter utsedda av större aktieägare och Stig Högsta utsedd som oberoende ledamot att utgöra valberedning till årsstämman 2018, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Roger Mattsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Övrigt
Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2016 och för
marknadsförutsättningarna under 2017.