Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10:e oktober kl 14.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Registrering sker från kl. 13.30.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING (pdf) >>
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EXTRA UTDELNING (pdf) >>
FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV HANDELSPLATS FÖR BOLAGETS AKTIE (pdf) >>INFORMATION OM ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN (pdf) >>

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3:e oktober 2014
Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 8:e oktober 2014 kl. 16:00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 3:e oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning på extra bolagsstämma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om förslag om ändring av handelsplats för bolagets aktie
7. Beslut om förslag om extra utdelning
8. Stämman avslutas

Förslag om ändring av handelsplats för bolagets aktie

Aktieägare representerande ca 51 procent av bolagets röster och kapital ställer sig bakom förslaget att ändra handelsplats för bolagets aktie från handel på NasdaqOMX First North till handel på Alternativa Aktiemarknaden. Detta eftersom handeln med bolagets aktie de senaste åren varit mycket begränsad, att bolagets aktie ej nyttjas som betalningsmedel vid förvärv samt de höga merkostnader som nuvarande handelsplats medför. Datum för sista noteringsdag bestäms i samråd med handelsplatsen.

Styrelsens förslag om extra utdelning
Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande verksamhet och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna dela ut en extra utdelning.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.rastagroup.se, där även styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med en vecka innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

Göteborg i september 2014

Rasta Group AB

Styrelsen