Kallelse till extra bolagsstämma (uppdat. 141112 med handlingar)

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28:e november kl 14.00 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Registrering sker från kl. 13.30.

Styrelsens förslag till beslut (pdf) >>
Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag inkl. revisorsyttrande (pdf) >>
Styrelsens yttrande över väsentliga händelser (pdf) >>
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händer(pdf) >>
Förslag från enskild aktieägare (pdf) >>

 

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21:e november 2014
Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 26:e november 2014 kl. 16:00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 21:e november 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning på extra bolagsstämma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag om extra utdelning
7. Övrigt: Inkommet förslag om byte av handelsplats från enskild aktieägare
8. Stämman avslutas

Styrelsens förslag om extra utdelning
Rasta Group har valt att sälja våra hotellrörelser och avyttra hotellfastigheten för Grand Hotel Opera. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att bolaget är överkapitaliserat för lagd strategi för kvarvarande verksamhet och att det därmed finns utrymme för bolaget att till aktieägarna dela ut en extra utdelning.

Förslag om byte av handelsplats
Förslag har inkommit från aktieägare att byta handelsplats för företagets aktier från Alternativa Marknaden till First North alternativt Aktietorget.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.rastagroup.se, där även styrelsens fullständiga förslag och kompletterande uppgifter samt förslag från aktieägare kommer att hållas tillgängligt från och med två veckor innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

Göteborg i november 2014

Rasta Group AB

Styrelsen