Kallelse till årsstämma (uppdat. 180604)

Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB(publ) 556569-0400.
Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27:e juni 2018 kl 13.30 på Rasta Klevshult, Åkaregatan 1 i Klevshult. Registrering sker från kl. 13.00.


Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20:e juni 2018
Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast torsdagen den 21:e juni 2018 kl. 16:00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 20:e juni 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.


Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
 8. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. a) Val av styrelse
  b) Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Beslut om ändring av bolagsordning
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 16. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag om utdelning
Ingen utdelning föreslås.


Handlingar
Handlingar till årsstämman

Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

 

Göteborg i maj 2018

Rasta Group AB

Styrelsen

_______________________________________________________________________

 

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget ägs till ca 99% av familjen Tervaniemi.