Kallelse till årsstämma (uppdat. 160504)

Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB(publ) 556569-0400.
Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26:e maj 2016 kl 13.30 på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Registrering sker från kl. 13.00.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut årsstämman 2016 (PDF) >>
Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag (PDF) >>
Förslag till ny bolagsordning (PDF) >>
Nuvarande bolagsordning (PDF) >>
Protokoll årsstämma 2015 (PDF) >>

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska
Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20:e maj 2016
Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast måndagen den 23:e maj 2016 kl. 16:00.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 20:e maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning på årsstämman:
1.    Val av ordförande för stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Anförande av verkställande direktören.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolag och koncern
8.    Beslut
a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10.    a) Val av styrelse
b) Val av revisor
11.    Val av valberedning
12.    Beslut om ändring av bolagsordning
13.    Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14.    Stämmans avslutande

Styrelsens förslag om utdelning
Bolagets finansiella ställning och egna kapital möjliggör en utdelning med 0,16 kr per aktie för verksamhetsåret 2015.

Förslag om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår förändringar gällande bolagsordningen. Förändringarna framgår av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar.

Handlingar
Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.rastagroup.se, där även styrelsens och valberedningens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med tre veckor innan stämman. Kallelsen och styrelsens förslag kommer genast och utan kostnad för mottagaren att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till stämman.

Göteborg i april 2016
Rasta Group AB
Styrelsen