Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Gamla Ullevi Restaurang & Konferens, Entré 7, Pressrummet, Göteborg.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN 2014

PROTKOLL ÅRSSTÄMMA 2013

Förslag till dagordning på årsstämma:

1.    Val av ordförande för stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4.    Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Anförande av verkställande direktören.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8.    Beslut
a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10.    Val av styrelse
11.    Val av valberedning
12.    Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13.    Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14.    Stämmans avslutande.

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 19 maj 2014 kl 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax 031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.  Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn.  Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 16 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2013 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.rasta.se ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, info@rasta.se eller telefon 031-7259500.
Göteborg i april 2014

Styrelsen