Delårsrapport januari – september 2017

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 311
(69 638) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 727 (52 421) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 40 768 (40 649) tkr.
•     Koncernens nettoomsättning för perioden är 687 502 (646 687) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
•     Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 110 576 (80 570) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 947 (30 000) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
57 725 (54 468) tkr.

Händelser under perioden
Under våren/sommaren har Restaurang Trädgår’n haft premiär med showen Rock of 80´s och Port du Soleil.
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget i april förvärvat rörelsen i Hakkegård, inklusive fastigheten, i Hamrångefjärden, tre mil norr om Gävle. I början av juni invigdes Rasta Markaryd, Rastas första nybyggnation på ca 30 år.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Rasta går strålande!
Koncernens första nio månader slår förra årets rekordresultat och visar ett EBITDA på över 70 mkr och ett resultat före skatt på ca 48 mkr, vilket är en resultatförbättring med ca 10 % mot 2016 efter justering av 2016 års reavinster. Kvartal tre har varit riktigt starkt där koncernen har ökat omsättningen med 16 % till 288 mkr och resultatet före skatt med 36 % till 39 mkr.

Den största ökningen i resultatet ligger på affärsområde Kulturrestauranger som ökat sitt EBITDA med 79 % till 12,9 mkr. Detta är mycket tack var den fina sommarsäsongen på Trädgår’n med satsningen Port du Soleil.

Ledningen har stor tillförsikt inför kommande kvartal 4 och hoppas på en bra julbordssäsong för koncernen.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 49 mkr för perioden 2017, vilket är ca 1 mkr bättre än 2016. Även för detta affärsområde har kvartal tre varit lyckosamt och kunderna har hittat in till våra Rastaanläggningar längs vägen. Årets sommarväder har varit gynnsamt för affärsområdet.

I början av april förvärvades rörelsen Hakkegård, numera Rasta Hagsta. Anläggningen ligger ca 3 mil norr om Gävle och är inte långt ifrån Rasta Tönnebro. Tanken är att dessa två anläggningar skall komplettera varandra med mer inriktning på bussar och tung trafik på Rasta Hagsta.

I juni invigdes Rastas nya anläggning i Markaryd med en restaurang, trafikbutik och en Burger King del.  Det är Rastas första nybyggnation på ca 30 år och ledningen tror starkt på anläggningen och hittills så har kunderna varit mycket tillfreds med anläggningen. Markaryds kommun gläds åt etableringen, vilken också kommer ge ca 50 nya arbetstillfällen.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Under våren 2018 skall även Rasta Värnamo vara igång.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 3 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 71 mkr, och redovisar ett EBITDA på ca 8,8 mkr. Detta är en liten minskning mot 2016, då det var ett lite bättre evenemangsår på Ullevi.
Under perioden har Håkan Hellström, Coldplay, musical med Peter Jöback, Tommy Körberg m fl och Summerburst huserat på Ullevi.

I augusti månad var det Ryttar – EM på Ullevi. Detta var första gången ett sådant event arrangerades på Ullevi. Det var ett lyckosamt evenemang för hästsporten, men för koncernen så var det väldigt arbetsintensivt med generösa öppettider etc., vilket gjorde att resultatet på sista raden för affärsområdet inte uppfyllde förväntningarna.

Vidare rullar affärsområdet på med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.

År 2016 var ett rekordår och ledningen hoppas på att vi ska nå bra resultat även 2017.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens affärsområde med Skansens Restauranger, Dramatenrestaurangerna, Rådhuskällaren, Haga Forum och Trädgår’n redovisar under Q3 en omsättning på ca 67 mkr mot fjolårets ca 46 mkr. Efter tredje kvartalet ligger affärsområdet resultatmässigt i enlighet med budgeten samt med en starkare omsättning än både budget och föregående år.

Under perioden har storsatsningen Port du Soleil på Trädgår’n fortsatt med framgång och är också huvudfaktorn till kvartalets omsättningssökning. Skansen har haft en stark sommar med nya fastfoodenheter, effektivisering och fler större evenemang på Sollidsscenen. Bland annat gjordes en egen satsning tillsammans med afterworkkonceptet Out of Office för 4000 gäster som slog väl ut.

Affärsområdets välgörenhetsprojekt ”Projekt Berguven” har hittills samlat ihop ca 100 000 kr för bevarandet av utrotningshotade Berguven.

Dramatenterrassen är Dramatenrestaurangernas starkaste rörelse under perioden och ökade i omsättning med ca 30% mot föregående år under samma period.

 

Fullständiga rapporten:
Delårsrapport Q3 2017