Delårsrapport januari – september 2015

 • Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 464
  (119 409) tkr. För koncernens befintliga affärsområden har EBITDA förbättrats med ca 5,1 mkr för Serviceanläggningar och ca 6,1 mkr för Arenarestauranger jämfört med 2014.
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 37 244 (103 812) tkr.
 • Periodens totalresultat är för koncernen 28 746 (83 073) tkr.
 • Koncernen visar en omsättningsökning med 9 % för perioden jämfört med 2014.
 • Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 477 756
  (443 128) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 446 993
  (409 912) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (3 769) tkr.
 • Likvida medel uppgick per 2015-09-30 till 85 386 (162 810) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
  42 851 (30 747) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad 2014. För EBITDA, EBIT och Totalresultat per 2014-09-30 ingår en försäljning av hotellfastighet med 71 342 tkr

 

Händelser under perioden

Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar.

I slutet av maj förvärvades Rasta Kulturrestauranger AB (f.d. Viljagruppen AB) som driver följande restauranger: Skansens Restauranger, Kungliga Dramatiska Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Planerat tillträde är 1 oktober 2015 och Viljagruppen blir koncernens tredje affärsområde. Restaurangerna omsätter ca 150 mkr.

 

Händelser efter rapportperiodens slut

Bolaget har per 1 oktober tillträtt alla restauranger i Rasta Kulturrestauranger AB. Sammanläggning av bolagets aktier har skett till 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till 1 aktie.

 

VD:s kommentar

Rasta är på väg mot rekordår!

Koncernen redovisar en klar förbättring för kvartal 3 jämfört med 2014 om man rensar för försäljningen av Grand Hotel Opera fastigheten. Resultat före skatt är ca 6 mkr bättre. För perioden januari – september är skillnaden ca 9 mkr. Vi kan alltså konstatera att år 2015 ser riktigt bra ut och framför allt så gläds vi av att vårt affärsområde Arena har kommit tillbaka och visar god lönsamhet igen efter flera år av sämre lönsamhet.

Per den 1 oktober har Rasta också tillträtt sitt nya affärsområde ”Kulturrestauranger”. Detta affärsområde har ett starkt kvartal fyra och kommer således att bidraga till nuvarande verksamhet. Det nya affärsområdet ger breddning inom restaurangsegmentet där vi även kan få ut ytterligare synergieffekt från redan befintlig verksamhet.

Ledningen har därför stor tillförsikt inför resten av 2015 och tror på ett resultat som kommer vara bolagets bästa genom tiderna om man bortser från 2014’s resultat som innehöll fastighetsförsäljningen.

Bolagets resultat visar att vår grundverksamhet, Serviceanläggningar är stabil och att bolagets långsiktigt lagda strategi med att vara ett renodlat restaurangföretag är rätt vägval för bolaget.

 

Affärsområde: Serviceanläggningar

Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för de nio första månaderna 2015 till och med lite över förväntningarna och ca 5 mkr bättre EBITDA än 2014. Totalt EBITDA för perioden är ca 40 mkr, vilket motsvarar 77 % av koncernen.

Vi har under februari månad lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda) och har option på ytterligare 6 st om dessa etableringar faller väl ut. Vi har haft en positiv utveckling både med BK i Håby och BK i Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat till oss kunder som i vanliga fall ej brukar hitta till våra anläggningar. Nu gäller det att trimma in anläggningarna så att nyckeltal och resultat följer omsättningen.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger

Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter åtstramningar och organisationsförändringar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll. För perioden januari – september kan vi konstatera att vi är tillbaka där vi en gång varit. EBITDA har förbättrats med ca 6 mkr mot 2014.

Under året har det varit flera evenemang på Ullevi med Summerburst, One Direction och Foo Fighters med ca 52 000 på läktarna. Detta har givetvis bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade även Metallica inför ca 60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket väl avspeglar sig i kvartalsresultatet för affärsområdet.

Vi kan redan nu även glädjas åt att Håkan Hellström planerat in 2 stycken konserter på Ullevi 2016 samt att det även blir en hårdrocks konsert i form av Iron Maiden. Så det finns fina förutsättningarna för att 2016 skall kunna bli lika lyckosamt som 2015 varit hittills.

För vår fotbollsarena Gamla Ullevi är det viktigt att IFK Göteborg spelar bra och när detta skrivs är IFK med i toppen och krigar om seriesegern. Avslutningsmatchen på Ullevi blir avgörande om guldet i Allsvenskan hamnar i Göteborg igen. I Kalmar har vi förlängt vårt hyresavtal med Kalmar FF gällande att driva restaurangerna och kioskerna på Guldfågeln Arena i ytterligare tre år.

Delårsrapporten finns i sin helhet här:
Delårsrapport jan-sep 2015

 

För ytterligare information kontakta

Ulrik Svartborn

Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20