Delårsrapport januari – mars 2017

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -272
(213) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -5 959 (-5 629) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen -7 351 (-7 474) tkr.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 153 082 (153 060) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 310 (310) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 69 357 (51 394) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
-1 875 (-1 729) tkr.

Händelser under perioden
Under våren har Restaurang Trädgår’n haft premiär med showen Rock of 80´s.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget i april förvärvat rörelsen i Hakkegård, inklusive fastigheten, i Hamrångefjärden, tre mil norr om Gävle. Anläggningen tillträddes 3 april och förväntas omsätta ca 17 mkr på årsbasis.

VD:s kommentar
Första kvartalet är enligt planerna!
Koncernen har börjat året enligt planerna och både omsättning och resultat har i princip tangerat fjolåret. Från april har vi dessutom ett nyförvärv i form av Hakkegård och i maj smyginviger vi Rasta Markaryd.
Ledningen har stor tillförsikt inför kommande kvartal 2 och 3 som brukar vara gynnsamma för koncernen.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 3 mkr för kvartal ett 2017, vilket är ca 2 mkr bättre än 2016.
I början av april förvärvades rörelsen Hakkegård, numera Rasta Hagsta. Anläggningen ligger ca 3 mil norr om Gävle och är inte långt ifrån Rasta Tönnebro. Tanken är att dessa två anläggningar skall komplettera varandra med mer inriktning på bussar och tung trafik på Rasta Hagsta.
I maj så står Rastas nya anläggning klar i Markaryd med en restaurang, trafikbutik och en Burger King del. Ledningen tror starkt på anläggningen då det redan idag är stora volymer hos Preem på automatstationen som funnits där i flera år. Markaryds kommun gläds åt etableringen, vilken också kommer ge ca 50 nya arbetstillfällen.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Under hösten 2017/våren 2018 skall även Rasta Värnamo vara igång.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 1 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 9 mkr, och redovisar ett EBITDA på ca -2,2 mkr, vilket är på samma nivå som för år 2016.
År 2016 var ett rekordår och ledningen hoppas på ett ytterligare framgångsrikt år. Under sommaren 2017 kommer det att vara flera evenemang på Ullevi i form av Coldplay, Håkan Hellström, musical med Peter Jöback, Tommy Körberg m fl. samt inte minst Ryttar – EM. Så förutsättningarna för en lika fantastisk sommar är bra.
Vidare rullar affärsområdet på med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.
Så ledningen har stor tillförsikt för 2017 och tror på ett lyckosamt år.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens nya affärsområde med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n redovisar en omsättning på ca 31 mkr mot fjolårets ca 30 mkr.
Affärsområdet har under år 2016 haft problem med för höga personalkostnader och låga bruttovinster. En översyn sker kontinuerligt och vi kan se att vi är på rätt väg, men att det återstår en del.
Under våren har vi genomfört den lyckosamma showen Rock of 80´s på Trädgår’n, samt att vi planerar fortsatt satsning och investering på de flesta av våra andra restauranger i affärsområdet. I sommar kommer även Port Du Soleil, en sommarlounge med internationell nattklubb, att flytta in på Trädgår’n.
Som ni kan se händer det mycket inom affärsområdet och vi ser spännande fram emot kommande kvartal.