Delårsrapport jan-sep 2012

Rastas bästa kvartalsresultat någonsin

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566
(52 009) tkr. För kvartal tre är EBITDA 39 252 (33 491) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 35 291 (38 350) tkr. För kvartal tre är EBIT 33 490 (28 781) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 22 224 (21 998) tkr. För kvartal tre är totalresultatet 28 169 (20 506) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 15 % för perioden jämfört med 2011.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 450 715
(393 689) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 419 209
(365 164) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 14 472 (54 294) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
38 785 (40 006) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr.

Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet.

Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj 2012. Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. För tiden fram till tidpunkten för Jan Bengtssons pensionering skedde en överlämning av VD-posten till Ulrik Svartborn.

Under sommaren har genomförts tre stycken konserter på Ullevi samt ”supermatchen” mellan Barcelona och Manchester United. Totalt har över 200 000 personer besökt arenan.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.


VD:s kommentar

Rastas bästa kvartal någonsin
Rasta har återigen gjort sitt bästa kvartalsresultat någonsin. Resultatet före skatt för kvartal tre uppgår till 29 085 (24 498) vilket är en ökning med 19 % mot föregående år. Tredje kvartalet är vårt starkaste kvartal och framförallt vårt affärsområde Serviceanläggningar har gått riktigt starkt.

Resultatet före skatt från årets början är 22 963 (26 567) tkr. Rensar vi för kostnader av engångskaraktär och övriga intäkter så redovisar bolaget ett rörelseresultats (EBIT) förbättring med drygt 5 000 tkr samt en omsättningsökning med 15 % mot föregående år.

Utvecklingen av resterande del av året ser positiv ut och vi tror på ett bra och tillfredsställande resultat för helåret 2012.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med knappt ca 3 mkr sedan förvärvet och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet. Se även under förvärv.

Under året har vi byggt två nya servicebutiker, i Ullared och Arboga. Bägge ställena hade invigning under april månad och utvecklingen har varit tillfredsställande.

Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra kvartal och ligger en bra bit över förväntningarna.  Sommaren har varit väldigt lyckosam med en omsättningsökning på befintliga anläggningar med ca 5 % mot föregående år. Rastas breda utbud och höga servicenivå gör att många kunder väljer att stanna hos oss vilket bidrar till vår starka utveckling.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Affärsområdet arenarestauranger har hämtat sig något under kvartal 3.

Ledningen har dock mer att önska av året i sin helhet när man nu glider in i hösten med shower, julbord mm. För att säkerhetsställa framtida krav och mål har bolaget igångsatt ett effektiviseringsprogram inom inköp och driftsorganisationen. Arbetet är när detta skrivs redan i full gång.

Under sommaren har det genomförts en rad evenemang på Ullevi, bland annat konserter med Bruce Springsteen, Madonna och ”supermatchen” mellan Manchester United och Barcelona. Totalt sett har mer än 200 000 personer besökt evenemangen under sommaren.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Grand Hotel Opera i Göteborg har under våren genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu med övriga rum på hotellet.

Affärsområdet har sammantaget under kvartal 3 gått enligt förväntningarna.
Grand Hotel Opera fortsätter att gå starkt sedan början av sommaren och inget tyder på en avmattning under resterande del av året. Även för Grand Hotel Gardens del ser man en god utveckling och tillväxt även om ledningen gärna sett att det skulle ske i något högre takt.

Med hänsyn till rådande konjunkturläge i vår omvärld ser ledningen med viss försiktighet på den närmaste framtiden.

 

Den fullständiga rapporten finner ni under ”finansiell rapporter”.