Delårsrapport jan-mar 2014

2014 har börjat bra

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 2 896
(3 336) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -2 394 (-1 993) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -9 421 (-8 658) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2013.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 104 933
(99 547) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 96 786
(91 390) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 3 051 (4 234) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
-5 376 (-3 745) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är under avveckling.
Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar har under januari förvärvats Motell Ålleberg AB. Anläggningen ligger vid infarten till Falköping med utsikt mot Ålleberg i Falköpings kommun. Tillträde skedde i mitten av mars. Inom affärsområdet har även Värmlands Rasta AB förvärvats. Anläggningen ligger ca 2 milöster om Karlstad och tillträds i början av maj. Inom affärsområdet hotell har båda hotellen, Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden, avyttrats. Tillträdet sker i början på juni.

Händelser efter rapportperiodens slut
Tillträde har skett av Värmlands Rasta AB i början av maj, men i övrigt har inga väsentliga händelser inträffat.

VD:s kommentar
Första kvartalet har börjat enligt ledningens planer totalt sett för koncernen. Resultatet är i samma nivå som för motsvarande period 2013 och bolaget visar en omsättningsökning på 6 % jämfört med 2013.

Ledningen har stor tillförsikt inför resten av året, då vi med avyttringen av våra hotell i början juni, kommer kunna fokusera på vår restaurangverksamhet inom de två kvarvarande affärsområdena Serviceanläggningar och Arenarestauranger.

Bolaget har redan hunnit med två förvärv inom affärsområdet Serviceanläggningar, vilket kommer att bidra både till omsättning och resultat för hela koncernen.

Ledningen ser fram emot kvartal två och tre som brukar vara gynnsamma för koncernen.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har haft en bra start på året och som helhet är vi nöjda med kvartalet. Under kvartalet har Rasta Falköping och Rasta Värmland förvärvats. Detta kommer gynna affärsområdet och vi kan redan nu konstatera att Rasta Falköping haft en väldigt positiv utveckling från att Rasta tog över i mitten av mars. Det ser alltså lovande ut och det visar återigen att vi gör rätt förvärv inom affärsområdet.

För befintliga anläggningar har omsättningen minskat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc. Vi kan här se att samarbetet med Baristalandslaget är i fullgång och att vi successivt inför konceptet på våra anläggningar. Vi hoppas att detta goda kaffe ska locka fler kunder till oss längs vägarna.

Affärsområdet är nu inne i kvartal två där vi kan se att trafiken ökar längs vägarna igen. Både kvartal två och tre är viktiga för affärsområdet och vi har stor tillförsikt inför denna period.

Affärsområde: Arenarestauranger
I början av året genomfördes en omfattande omläggning av arenarestaurangers verksamhet med anledning av för svag lönsamhet under 2013. Främst handlar det om personalnedskärningar och omläggning av inköpsrutiner.

Glädjande är att man kan konstatera att detta arbete redan under kvartal ett visat sig ge god effekt. Högre intäkter, lägre personalkostnader och bra bruttovinster på mat och dryck speglar sig i resultatet för kvartal ett.

Nya Ullevi, Åby och Guldfågeln Arena har startat året starkt medan verksamheten på Gamla Ullevi gått något sämre än förväntat.

Ledningen ser med tillförsikt på kvartal två nu när allsvenskan är igång och att det är en del större evenemang under denna period.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Under mars 2014 har bolaget avyttrat Grand Hotel Opera i Göteborg och Grand Hotel Garden i Malmö. Köparen övertar hotellen i början av juni 2014. Hotellverksamheten i detta segment redovisas som verksamhet under avveckling.

Hotellfastigheten i Göteborg kommer kvarstå som eget övrigt segment.
Delårsrapporten finns i sin helhet på www.rasta.se, under ”Finansiell info”.