Delårsrapport jan-mar 2012

Bra start på 2012 jämfört med föregående år

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203) tkr
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -8 573 (808) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -11 674 (-4 410) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 7 % för perioden jämfört med 2011.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 105 407 (98 514) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 97 660 (91 552) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 6 350 (11 780) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden -7 149 (1 294) tkr.

Händelser under perioden
Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet.

För affärsområdet Serviceanläggningar har bolaget hållit på med byggnation av två nya servicebutiker, Rasta Arboga och Rasta Ullared. Ett nytt 5 årigt franchiseavtal är tecknat med OKQ8. De flesta av våra OKQ8 anläggningar kommer erhålla nytt butikskoncept, nya pumpar, tak etc.

Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj 2012. Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. För tiden fram till tidpunkten för Jan Bengtssons pensionering sker en överlämning av VD-posten till Ulrik Svartborn

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar

Bra start på 2012
Årets första kvartal har börjat bra speciellt för vårt Affärsområde Serviceanläggningar. Det har varit en mild vinter vilket gynnat energi- och snöröjningskostnaderna jämfört med föregående år. För koncernen i helhet så är första kvartalet vårt resultatmässigt svagaste kvartal.

Rensar vi för engångsposter i form av kostnader för pensionering av tidigare VD och övriga intäkter så redovisar bolaget en rörelseresultats (EBIT) förbättring med 1 636 tkr samt en omsättningsökning med 7 % mot föregående år. Vi tror att denna positiva utveckling skall hålla i sig under resten av året.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Inom affärsområdet finns ett tjugotal anläggningar i främst södra och västra Sverige och de är strategiskt placerade utmed de stora vägarna.

Under året har vi byggt två nya servicebutiker, i Ullared och Arboga. I Arboga hade vi invigning i samband med påsken och Ullared i slutet av april.

Resultatmässigt har affärsområdet haft ett mycket bra kvartal jämfört med föregående år och ligger en bra bit över förväntningarna. Framför allt är det den milda vintern som gjort att energi- och snöröjningskostnaderna har varit avsevärt lägre än ifjol. För befintliga anläggningar har även omsättningen ökat med ca 4 % mot 2011.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Uppstarten på året sammantaget har varit något avvaktande på de olika anläggningarna. Främst har vi märkt en mindre avmattning på konferenser och företagsarrangemang det första tre månaderna. Det här har medfört att affärsområdet arenarestauranger släpar något mot förväntningarna.

Ullevi går nu in i sin högsäsong med en mängd evenemang som står för dörren bl.a. Speedway den 26/5, Madonna den 4/7, Gothia Cup den 15/7, Bruce Springsteen den 27-28/7, Finnkampen den 1-2/9 och Monster Jam den 15/9.

Åby har sedan etableringen 2008 gjort sitt bästa första kvartal någonsin. Lägre personalkostnader, samt bättre gästflöde i restaurangerna har bidragit till en bra start på året.

Kalmar har första kvartalet gått enligt beräkningarna och vi ser mycket fram emot ett nytt år i Kalmar. Vi ser att det hårda arbetet med att etablera dagskonferenser, mässor och events har givit resultat. När detta skrivs har precis den allsvenska premiären ägt rum och publiksnittet på arenan verkar framöver ligga på en bra nivå.

Under hösten planerar vi även som föregående år genomföra julshower i Göteborg på Ullevi samt på Guldfågeln Arena i Kalmar. Föregående år sålde man ca 4 500 st showbiljetter med mat och dryck på Ullevi och ca 4 800 st likvärdiga paket i Kalmar.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.
Grand Hotel Opera i Göteborg har i början av året (9/1) genomgått en omfattande renovering av hotellets äldre del (75 rum). Dessa rum var i behov av renovering och har nu renoverats till samma nivå som hotellets nyare del. Arbetet stod klart den 18/3 enligt utsatt tidsplan. Samtliga rum på Grand Hotel Opera håller idag en god 4-stjärnig standard.

Efter att ha haft en något svagare februari än förväntat har nu bokningsläget vänt upp i mars och Grand Hotel Opera ökade sina intäkter med + 4% aktuell månad.

Grand Hotel Garden i Malmö har med sina 170 nyrenoverade rum fått en bra respons hos besökande gäster i Malmö. Ledningen kan konstatera att den positiva utvecklingen med ökande beläggning fortsätter på hotellet. Under året kommer den nya mässhallen i Malmö bidra till fler gäster än föregående år.

Våra nyrenoverade hotell med dess unika och centrala lägen samt konkurrenskraftiga prisbild bör kunna möta den allt hårdare konkurrensen både i Göteborg och Malmö i framtiden.

Den fullständiga rapporten finner ni under ”finansiella rapporter”.