Bokslutskommuniké 2017

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 82 146
(84 682) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 58 426 (61 558) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 41 272 (47 209) tkr.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 1 190 267 (1 116 167) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 83 601(78 018) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 23 014 (29 415) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
67 702 (62 047) tkr.

Från och med 2017 redovisas försäljningen av eget drivmedel i omsättningen. För 2017 avser 303 (271) mkr försäljning av drivmedel. Justering har skett av jämförelsetalen och ändringen har inte medfört någon resultateffekt.

Händelser under perioden
Under våren/sommaren har Restaurang Trädgår’n haft premiär med showen Rock of 80´s och Port du Soleil.
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget i april förvärvat rörelsen i Hakkegård, inklusive fastigheten, i Hamrångefjärden, tre mil norr om Gävle. I början av juni invigdes Rasta Markaryd, Rastas första nybyggnation på ca 30 år.
I slutet av december har koncernen förvärvat gastropuben The Old Beefeater Inn på Plantagegatan i Göteborg. Det blir koncernens första pub i starten på ett nytt affärsområde.
Rasta Group och Kalmar FF har kommit överens om att hyresavtalet på Guldfågeln Arena upphör i förtid per 2017-12-31.

Händelser efter rapportperiodens slut
AB Maritemi, ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande avseende aktierna i Rasta Group AB (publ.) till aktieägarna i Rasta Group AB. Maritemis erbjudande uppgår till 10 kronor kontant för varje utestående aktie i Rasta Group AB.
Som en del i denna strategi har Maritemi förvärvat familjen Lundströms aktier i Rasta Group AB. Efter förvärvet av familjen Lundströms aktier äger familjen Tervaniemi, direkt och via bolag, cirka 86 procent av aktierna i Rasta. Förvärvet av familjen Lundströms aktier har skett till samma pris, 10 kronor per aktie, som i erbjudandet. Efter förvärvet av familjen Lundströms aktier är ett utköp av Rasta Group följt av en avlistning ett naturligt steg. Styrelseledamoten Christoffer Lundström har inte varit delaktig i att lämna denna rekommendation då han har varit jävig i frågan som säljare av sina och sin familjs aktier i Rasta Group AB (publ).

Inom affärsområdet Serviceanläggningar har Rasta Värnamo invigts den 26 januari.

VD:s kommentar
Ytterligare ett lyckosamt år för Rasta!
Koncernen gör återigen ett väldigt bra år och visar ett EBITDA på drygt 82 mkr och ett resultat före skatt på ca 52 mkr. Rensat för övriga intäkter 2016 på ca 9 mkr, så har år 2017 varit ett lite bättre år och visar upp en omsättningsökning med 7 % och en resultatförbättring före skatt med knappt 6 mkr.
Den största ökningen i resultatet ligger på affärsområde Kulturrestauranger som ökat sitt EBITDA med ca 7 mkr till 20,4 mkr. Detta är mycket tack var den fina sommarsäsongen på Trädgår’n med satsningen Port du Soleil.
Under året har även stora satsningar gjorts bl. a i form av en helt nybyggd Rastaanläggning i Markaryd, samt förvärv av Rasta Hagsta och puben Old Beefeater Inn. Totalt har bolaget under 2017 investerat ca 60 mkr, amorterat banklån med ca 17 mkr och delat ut 10 mkr till aktieägarna. Bolagets likviditet har ändå ökat med knappt 6 mkr.
Ledningen har stor tillförsikt inför 2018.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 53 mkr för perioden 2017 och en omsättning på ca 886 mkr. och från och med 2017 är drivmedelsförsäljningen om 303 (271) mkr med i omsättningssiffrorna. Tidigare redovisades enbart marginalen per såld liter drivmedel.
I början av april förvärvades rörelsen Hakkegård, numera Rasta Hagsta. Anläggningen ligger ca 3 mil norr om Gävle och är inte långt ifrån Rasta Tönnebro. Tanken är att dessa två anläggningar skall komplettera varandra med mer inriktning på bussar och tung trafik på Rasta Hagsta.
I juni invigdes Rastas nya anläggning i Markaryd med en restaurang, trafikbutik och en Burger King del. Det är Rastas första nybyggnation på ca 30 år och ledningen tror starkt på anläggningen och hittills så har kunderna varit mycket tillfreds med anläggningen. Markaryds kommun gläds åt etableringen, vilken också kommer ge ca 50 nya arbetstillfällen.
I slutet av januari 2018 har även Rasta Värnamo invigts. Anläggningen är Rastas andra nybyggnadsprojekt på 30 år. Anläggningen består av restaurang, servicebutik (OKQ8) samt en hotelldel med 35 rum. Starten för anläggningen har varit lyckosam.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 88 mkr, och redovisar ett EBITDA på ca 8,8 mkr. Detta är en liten minskning mot 2016, då det var ett lite bättre evenemangsår på Ullevi.
Under perioden har Håkan Hellström, Coldplay, musical med Peter Jöback, Tommy Körberg m fl och Summerburst huserat på Ullevi.
I augusti månad var det Ryttar – EM på Ullevi. Detta var första gången ett sådant event arrangerades på Ullevi. Det var ett lyckosamt evenemang för hästsporten, men för koncernen så var det väldigt arbetsintensivt med generösa öppettider etc., vilket gjorde att resultatet på sista raden för affärsområdet inte uppfyllde förväntningarna.
Bolaget har kommit överens med Kalmar FF om att hyresavtalet på Guldfågeln Arena upphör i förtid per siste december. Arenan behöver en nystart samt att lönsamheten på arenan för bolagets del varit för svag.
Vidare rullar affärsområdet på med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Ullevi samt trav på Åby Travbana..
Året för arenorna avslutades med ca 4 500 julbord och nu ser vi fram emot 2018 med flera intressanta event!

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens affärsområde med Skansens Restauranger, Dramatenrestaurangerna, Rådhuskällaren, Haga Forum och Trädgår’n redovisar under Q4 ett rekordkvartal och helåret hamnar på en omsättning om 215,4 mkr mot föregående års 198,8 mkr. Resultatmässigt ökar Kulturrestaurangernas EBITDA med cirka 55% till 20,4 mkr mot föregående års 13,3 mkr. Affärsområdet slår både budget och föregående år.
Under perioden är december den klart starkaste månaden med julbord och festvåningar. Bland annat sålde Skansen över 15 000 julbord vilket är rekord sedan Sollidens öppning år 1952. Totalt såldes över 33 000 julbord mot föregående års ca 27 000. Årets avslutades starkt med världsartisten Otto Knows på Trädgår’n samt nyårsfester på samtliga anläggningar. Under perioden öppnade också en ny jazzrestaurang på Dramaten, kallad Dramatenbaren, med inriktning på mat, dryck och musik. Dramatenbaren har haft en lovande start.

Läs mer här:
Bokslutskommuniké 2017