Bokslutskommuniké 2016

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 84 682
(70 248) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 61 558 (50 410) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 47 209 (39 612) tkr.
• Koncernen visar en omsättningsökning med 35 % för perioden jämfört med 2015.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 854 219 (633 838) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (1 135) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 78 018 (59 126) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
62 047 (60 727) tkr.
• Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret med 16 öre per aktie

Händelser under perioden
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare.

Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.

Bolaget har sålt sin fastighet Rasta Brunstorp i slutet av april för ca 14 mkr, med en realisationsvinst om ca 4 mkr. Vidare har bolaget tecknat ett hyresavtal gällande ett nybyggnadsprojekt i Värnamo som skall stå klart under hösten 2017/våren 2018.

I slutet av juni har även anläggningen Rasta Stigs Center avyttrats, då den inte levde upp till bolagets förväntningar, med en realisationsförlust om ca 1 mkr.
Bolaget har inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvat Edets Värdshus. Tillträde var den 1 september.

Bolaget har inom affärsområdet Serviceanläggningar sålt sin anläggning i Nordby. Försäljningen skedde per 1/11 och genererade en realisationsvinst om ca 4 mkr.

Per 31 oktober har bolaget valt att utnyttja optionen på att återköpa 9 fastigheter, som tidigare hyrts av Skandrenting via ett sale & lease back avtal.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Rasta gör ett fantastiskt år!
Koncernen gör ett fantastiskt år med ett EBITDA på ca 85 mkr och bolaget når en rekordomsättning på ca 855 mkr. Omsättningen har ökat med 35 % mot föregående år, men det beror till största delen av att nya affärsområdet Kulturrestauranger är med hela året 2016. Resultat före skatt om 54,7 mkr, är ca 10 mkr bättre än ifjol och det beror bland annat på ett väldigt starkt evenemangsår på Ullevi och att bolagets nya affärsområde Kulturrestauranger har bidragit till resultatet. I resultatet ingår dock övriga reavinster och reaförluster om totalt ca 7 mkr. Det fina resultatet visar att bolagets strategi och vägval att vara ett renodlat restaurangföretag har varit rätt.

Ledningen har stor tillförsikt inför 2017.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 56 mkr för 2016, vilket är ca 7 mkr bättre än 2015.

I början av året förvärvades Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare, vilket bidragit till att omsättningen ökat med ca 12 % för affärsområdet. Från och med 1 september ingår även Lilla Edets värdshus i Rastakedjan igen. Bolaget har även avyttrat fastigheten Rasta Brunstorp i april, sålt anläggningen Rasta Stigs Center samt sålt Rastaanläggningen i Nordby per förste november.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. I vår kommer koncernens nya anläggning i Markaryd stå klar och under hösten 2017/våren 2018 skall även Rasta Värnamo vara igång. Dessa blir affärsområdets första nybyggnationer på ca 20 år. I Markaryd kommer Rasta äga fastigheten och i Värnamo blir Rasta hyresgäster.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 102 mkr mot 79 mkr 2015 och visar en EBITDA på ca 12 mkr, vilket är en förbättring med ca 3 mkr mot 2015. Affärsområdets arena Ullevi har haft en sommar med två Håkan Hellström konserter, tre Bruce Springsteen konserter, Summerburst och en Iron Maiden konsert samt två Supermatcher i fotboll . Totalt har Ullevi haft besök av ca 500 000 människor som bidragit till det fina resultatet.

Vidare rullar affärsområdet vidare med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.

Ledningen har stor tillförsikt för 2017 och vi kan redan nu konstatera att det ser ut att bli ett intensivt evenemangsår, med bl. a EM i ridsport, konserter med Coldplay och Håkan Hellström etc.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens nya affärsområde med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n har ökat omsättning mot budget med ca 10% och visar ett EBITDA på ca 13 mkr.

Under året har vi haft en nysatsning på restaurang Trädgår’n med en showetablering, där Niklas Strömstedt’s show Storhetsvansinne spelades ca 55 gånger. Dessutom lanserades i våras ett nytt nattklubbs koncept ”Enter” på Trädgår’n samt att Skansens restauranger tagit hjälp av stjärnkocken Håkan Thörnström att sätta årets julbord.

Vidare har vi satsat på utbyggnad av Skansens uteserveringar med att förstärka fastfoodkonceptet samt att Dramatens restauranger fått en uppfräschad terrass med ny bar och möbler och en uppfräschad Restaurang Frippe.

Affärsområdet har haft ett intensivt 2016 och vi ser spännande fram emot kommande 2017 där affärsområdet får en smakstart med showen Rock of 80’s.