Bokslutskommuniké 2015

Rastas bästa kvartal fyra någonsin!

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70 248
(117 410) tkr. För koncernens befintliga affärsområden har EBITDA förbättrats med ca 18 mkr för Serviceanläggningar och ca 7 mkr för Arenarestauranger jämfört med 2014.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 50 410 (96 879) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 39 612 (71 728) tkr.
• Koncernen visar en omsättningsökning med 18 % för perioden jämfört med 2014.
• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 673 173
(576 744) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 633 838
(535 072) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (4 139) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 59 126 (73 789) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
60 727 (35 569) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad 2014. För EBITDA, EBIT och Totalresultat per 2014-12-31 ingår en försäljning av hotellfastighet med 71 342 tkr

Händelser under perioden
Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar.

I slutet av maj förvärvades Rasta Kulturrestauranger AB (f.d. Viljagruppen AB) som driver följande restauranger: Skansens Restauranger, Kungliga Dramatiska Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Bolaget tillträde alla restauranger den 1 oktober 2015 och Rasta Kulturrestauranger blir koncernens tredje affärsområde. Restaurangerna omsätter ca 150 mkr på årsbasis.

Sammanläggning av bolagets aktier har skett per 1 oktober till 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till 1 aktie.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare.

Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.

VD:s kommentar
Nya affärsområdet levererar direkt!
Koncernen redovisar sitt klart bästa kvartal fyra resultat genom tiderna. Starkt bidragande är att det nya affärsområdet ”Kulturrestauranger” har tillkommit per 1 oktober. Affärsområdet levererar omgående till resultatet och Kulturrestauranger redovisar ett EBITDA på ca 6 mkr. Under kvartalet har vi även löst en hyrestvist från 2014, vilket resulterat i en resultatförbättring med 4,5 mkr, då förlikningen blev lägre än avsatt belopp som var 7,5 mkr i årsbokslutet 2014.

För helåret är detta koncernens bästa resultat, bortsett från 2014 då en stor reavinst från försäljning av hotellfastighet påverkade resultatet med ca 71 mkr. Vi kan konstatera att bolagets långsiktiga strategi att fokusera på restaurangverksamhet och nya satsning på ett tredje affärsområde har gett bra effekt. Rasta är ett lönsamt och välskött bolag med en stabil ekonomi.

Ledningen har stor tillförsikt inför 2016!

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för 2015 till och med lite över förväntningarna och ca 18 mkr bättre EBITDA än 2014. Totalt EBITDA för perioden är ca 48 mkr, vilket motsvarar 69 % av koncernen.

Under året lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda). Vi har haft en positiv utveckling både med BK i Håby och BK i Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat till oss kunder som i vanliga fall ej brukar hitta till våra anläggningar.

Affärsområdet är koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter åtstramningar och organisationsförändringar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal pekar åt rätt håll. EBITDA har förbättrats med ca 7 mkr mot 2014 och affärsområdet är återigen lönsamt.
Under året har det varit flera evenemang på Ullevi med Summerburst, One Direction och Foo Fighters med ca 52 000 på läktarna. Detta har givetvis bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade även Metallica inför ca 60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang.

Vi kan redan nu även glädjas åt att Håkan Hellström planerat in 2 stycken konserter på Ullevi 2016 samt att det även blir en hårdrockskonsert i form av Iron Maiden. 2016 förväntas bli lika lyckosamt som 2015.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Från 1 oktober ingår detta nya affärsområde i koncernen med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n. Vi kan glädjande konstatera att affärsområdet levererar starkt i kvartal 4 med ett EBITDA på ca 6 mkr, vilket motsvarar ca 9 % av koncernen.

 

Alla restaurangerna har levererat enligt planerna och ledningen har höga krav och förväntningar inför 2016. Vi ser att det finns flera utvecklingsområden mer stor potential både på bl. a Skansen och Trädgår’n.
Bolaget har i januari 2016 skrivit huvudsponsoravtal med IFK Göteborg och har stora förhoppningar om att Restaurang Trägår’n ska gynnas av avtalet med diverse olika tillställningar och event.

Rapporten i helhet:
Bokslutskommuniké 2015

 

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20