Bokslutskommuniké 2014

RASTA GÖR SITT BÄSTA ÅR!

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117 410  (64 906) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 96 879 (43 242) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 71 728 (25 026) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2013.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 576 744
(544 343) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 535 072
(502 511) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 4 139 (17 059) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 35 569 (49 955) tkr.
Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar har under året Motell Ålleberg AB  i Falköpings kommun och Värmlands Rasta AB ca 2 mil öster om Karlstad förvärvats.

Inom affärsområdet hotell har hotellrörelsen, Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden, per 2 juni avyttrats.. Försäljning har även skett per 11 juli av koncernföretaget som äger Grand Hotel Opera fastigheten för ca 152 mkr.
På extra bolagsstämmor (10 oktober och 28 november) har beslutats om att bolaget skall byta handelsplats för sin aktie till den Alternativa aktiemarknaden samt om en extra utdelning med 0,13 kr per aktie, totalt ca 81,6 mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar.

VD:s kommentar
Koncernen gör ett rekordresultat

2014 har varit Rastakoncernens lönsammaste år. Huvudinriktningen för Rasta är att bolaget skall vara ett renodlat restaurangbolag där vi fokuserar på restaurangverksamhet med vägrestauranger, trafikbutiker med drivmedel, hotellverksamhet längs vägarna, arenarestauranger samt övriga restauranger.
Bolaget arbetar långsiktigt enligt uppsatta strategier och affärsplaner. Utifrån dessa har bolaget valt att renodla sin affärsverksamhet. Ett led i denna eftersträvan att renodla sin verksamhet har varit att avyttra affärsområdet Hotell genom att sälja både hotellrörelsen och Grand Hotel Opera fastigheten.

Rasta är ett stabilt och välskött bolag med en god likviditet. Detta medför att bolaget har tillräcklig med kapital för att göra fler förvärv i framtiden och att ta ytterligare steg inom restaurangverksamheten. Bolagets affärsområde Serviceanläggningar är väldigt pålitligt och vi har en trygg plattform att stå på. Vi känner oss starka och har stor tillförsikt inför framtiden. Bolagets stabilitet, styrka och goda finanser har även möjliggjort att vi kunnat ge aktieägarna en extra utdelning med 13 öre per aktie.

Kvartal fyra har dessutom belastats med en kostnadsavsättning på grund av en tvist med en hyresgäst. Avsättningen är beräknad utifrån inlämnad stämning till Tingsrätten och enligt gällande redovisningsprinciper (IFRS). Avsättning och utfall av tvisten är svårbedömd.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar enligt planerna och vi har under året vuxit med ytterligare två anläggningar (Värmland och Falköping).  Vi har även under februari månad lanserat ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren kommer etablera två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar och eventuellt ytterligare 6 st de kommande åren.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 1 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten och så även i år.  Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll och ledningen har stora förhoppningar inför 2015.

2014 har dock varit ett sämre evenemangs år vilket givetvis avspeglar sig i resultatet. Vi kan dock konstatera att för 2014 har vi lyckats nå i princip samma EBITDA på en sämre (ca -10%) omsättning än 2013.

För Ullevi så ser konsertsommaren bra ut för 2015 med konserter som Foo Fighters, One Direction, Summerburst  och inte minst Metallica. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket även bör avspegla sig väl i affärsområdets lönsamhet.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet har upphört den 2 juni på grund av avyttring.

 

Den fullständiga bokslutskommunikén finner ni här: Bokslutskommuniké 2014

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20
Epost ulrik.svartborn@rasta.se