Delårsrapport jan-jun 2012

Den positiva trenden håller i sig

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 1 801 (9 569) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -5 945 (1 492) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 12 % för perioden jämfört med 2011.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 249 448 (222 296) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 231 522 (205 919) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 10 475 (32 871) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 4 509 (10 882) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr.

Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet.

Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj 2012. Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. För tiden fram till tidpunkten för Jan Bengtssons pensionering sker en överlämning av VD-posten till Ulrik Svartborn.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Den positiva trenden håller i sig
Under årets andra kvartal har den positiva trenden från första kvartalet fortsatt.  Rensar vi för engångskostnader i form av kostnader för pensionering av tidigare VD och övriga intäkter så redovisar bolaget ett rörelseresultats (EBIT) förbättring med drygt 3 000 tkr samt en omsättningsökning med 12 % mot föregående år.

Vi är nu inne i tredje kvartalet och juli har utvecklats väldigt positivt för alla affärsområden. Vi tror att denna positiva utveckling kommer hålla i sig under resten av kvartal tre som dessutom är bolagets starkaste kvartal.
Affärsområde: Serviceanläggningar
Inom affärsområdet finns ett tjugotal anläggningar i främst södra och västra Sverige och de är strategiskt placerade utmed de stora vägarna.

Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med ca en miljon kronor i resultat under juni och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet. Se även under förvärv.

Under året har vi byggt två nya servicebutiker, i Ullared och Arboga. Bägge ställena hade invigning under april månad och utvecklingen har var tillfredsställande.

Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra kvartal och ligger en bra bit över förväntningarna. Sommarens första månad har varit lyckosam med mycket gäster samt att kvartal tre har startat väldigt positivt. Vädret har gynnat våra ställen då badstranden inte varit lika lockande för våra kunder. För befintliga anläggningar har även omsättningen ökat med ca 4 % mot 2011.
Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Det första 5 månaderna på året har sammanfattat varit svagare än vad ledningen hade förväntat sig. Främst handlar det om sämre intäkter på dagskonferenser för Ullevi samt ett lägre publiksnitt i Kalmar jämfört med föregående år. Åby Travbana fortsätter dock att gå bättre än förväntat mot både budget samt föregående år.
Juni månad blev vändpunkten för arenarestauranger när man gick in i den sk evenemangsperioden. När detta skrivs har affärsområdet avverkat evenemang som TTA City Race, Madonnakonsert samt två slutsålda Bruce Springsteen konserter.

Sammantaget för samtliga tre arenor är att man nu har ett fördelaktigt bokningsläge att se fram emot i höst vad det gäller både flera stora evenemang, konferenser och företagsevent. Det innebär att ledningen tror på en stark återhämtning mot budget under kvartal tre och fyra.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Sammantaget för båda hotellen är att man tydligt märkt av en ökad konkurrens på båda orterna. Främst handlar det om lägre snittpriser på rum. I Göteborg har även nyetableringar bidragit till något sämre beläggning jämfört med föregående år.

För Grand Hotel Operas del i Göteborg ser vi från och med mitten av juni ett trendbrott i rätt riktning, med ökande beläggning och bättre priser. Det gör att vi ser på resterande del av året med tillförsikt.

Vad det gäller Grand Hotel Garden kan vi konstatera att det fortsätter att vara en relativt svag marknad även under hösten i Malmöregionen. Det har medfört att ledningen har satt igång en mängd försäljningsinsatser, besparingsåtgärder och effektiviseringsprogram. Det här bör spegla sig till det bättre redan under kvartal 3 och framåt.

Ledningen kan dock konstatera att hotellen och främst då Grand Hotel Garden i år kommer gå något sämre än förväntat än vad vi trott vid årets början. Vi känner oss dock mycket väl rustade för framtiden med två moderna och konkurrenskraftiga hotell på respektive ort.