Revisorer

Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2012 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman 2016. KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret.