Bolagsordning

Rasta Group AB (publ) org.nr 556569-0400

§ 1 Firma
Bolagets firma är Rasta Group AB(publ)

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götaland

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell- och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK.
Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier. Endast aktier av ett aktieslag finnes.

§ 5 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.

§ 6 Revisorer
Bolaget skall ha minst en och högst tre revisorer.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

§ 8 Föranmälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. val av en eller två justeringsmän
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. beslut
o om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
o om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
o om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
9. val av
o styrelse
o revisorer när så skall ske
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma med aktieägarna 2006-05-18.